Wanneer moet ik met mijn bedrijf voldoen aan de Informatieplicht?

17
-
06
-
2024
Rapportage
Informatieplicht

Wanneer jouw bedrijf moet voldoen aan de Informatieplicht

De Informatieplicht energiebesparing is een verplichting die geldt voor bedrijven en instellingen in Nederland. Het doel van de Informatieplicht is om bedrijven te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen en zo bij te dragen aan de vermindering van energieverbruik en CO2-uitstoot.

De Informatieplicht energiebesparing geldt voor bedrijven en instellingen in Nederland die jaarlijks een bepaalde hoeveelheid energie verbruiken. De precieze voorwaarden voor de Informatieplicht zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit milieubeheer. Over het algemeen geldt de Informatieplicht voor bedrijven die vallen onder de categorie 'niet-MKB bedrijven' en die een jaarlijks elektriciteitsverbruik hebben vanaf 50.000 kWh of een jaarlijks gasverbruik vanaf 25.000 m³.

Hier zijn enkele belangrijke punten met betrekking tot de timing en naleving van de Informatieplicht:

1. Rapportageperiode:
De rapportageperiode voor de Informatieplicht loopt van 1 januari tot en met 31 december van elk kalenderjaar.

2. Rapportagedeadline:
Bedrijven moeten uiterlijk vóór 1 juli van het daaropvolgende kalenderjaar rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen in het voorgaande kalenderjaar.

3. Eerste rapportage:
Als een bedrijf voor het eerst aan de criteria voldoet om te vallen onder de Informatieplicht, moet het bedrijf vóór 1 juli van het daaropvolgende kalenderjaar rapporteren over het voorgaande kalenderjaar waarin het voor het eerst aan de criteria voldeed.

4. Continuïteit:
Bedrijven die al eerder hebben gerapporteerd en nog steeds aan de criteria voldoen, moeten elk jaar opnieuw rapporteren voor het voorgaande kalenderjaar.

Het is belangrijk voor bedrijven om zich bewust te zijn van de verplichtingen met betrekking tot de Informatieplicht en tijdig aan deze verplichtingen te voldoen. Het niet naleven van de Informatieplicht kan leiden tot boetes of andere sancties vanuit de bevoegde autoriteiten. Bedrijven kunnen voor meer informatie over de Informatieplicht en de specifieke rapportagevereisten contact opnemen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) of andere relevante instanties.

Gerelateerd nieuws.

No items found.